Nadační fond Autismu se distancuje od aktivit Přemysla Mikoláše

Nadační fond Autismu, první český Nadační fond, který se cele zabývá tématem autismu, se otevřeně distancuje od aktivit Přemysla Mikoláše. Důvodem je zdokumentované překročení hranic profesionální etiky, kterého se Přemysl Mikoláš dopustil, jeho nadřazený postoj k rodinám autistických dětí, který vyvrcholil situací, kde veřejně některé rodiče srovnává s popírači holocaustu. Nadační fond Autismu se již dříve distancoval od aktivit Centra Terapie Autismu, kterým vévodí metoda O.T.A. Přemysl Mikoláš je s aktivitami Centra Terapie Autismu propojen a na veřejně položené otázky ohledně metody O.T.A. poskytuje vyhýbavé odpovědi. Pakliže metoda O.T.A tvrdí, že jejím efektem je, že autistické děti „vystupují z autismu“ a Přemysl Mikoláš, který roky spolupracuje s autory této metody není schopen říci, kolik dětí, jejichž rodiny byly klienty Centra Terapie Autismu, z autismu „vystoupilo“ a kolik naopak ne, včetně zdokumentovaných výpovědí rodičů, z nichž je patrné, že péče Centra Terapie Autismu rozhodně neměla pozitivní přínos, pak to považujeme za neprofesionální a neetické. Na prvním místě je a musí být zájem dítěte, což kodifikují i příslušné mezinárodní úmluvy.. Nadační fond Autismu je také znepokojen veřejně dostupnými záběry, kde Přemysl Mikoláš křičí na autistické dítě, aby ukončil jeho sebestimulaci. Nadační fond Autismu je zcela proti behaviorálnímu a násilnému potlačování přirozených projevů autistického chování a prožívání, mezi něž tzv. stimming patří. Jde o potřebný seberegulační mechanismus, který je pro všechny autisty klíčový, což dokládají výpovědi respektovaných odborníků i autistů.

 

Nadační fond Autismu se plně ztotožňuje s principem neurodiverzity, který vychází z respektování přirozeného chování a prožívání autistů a z dostupných poznatků neurologie, psychologie a psychiatrie a sociologie. Nadační fond vnímá jako nebezpečné veškeré snahy, které vedou k „léčení / vyléčení / vystupování z autismu“. Sem spadají i nejednoznačná vyjádření typu „vystoupení z klinického obrazu autismu“, která jsou matoucí, či zavádějící. Je nezvratné, že autismus je svébytnou součástí identity autistických lidí, dětí i dospělých, a že tato součást je celoživotní. Autismus je provázen celou řadou komorbidit, disabilit a obtíží, které mohou mít částečný nebo výrazný dopad na kvalitu života autistického člověka či dítěte, přičemž vůbec nejvýznamější skupinou jsou obtíže v oblasti senzorického vnímání. Zde je namístě hledat metody, způsoby, facilitační pomůcky a třeba i medikamenty, které povedou k lepšímu zvládání a zvýšení kvality života. Stejně jako jiné charakteristiky a aspekty osobnosti a prožívání je i autismus dynamický a na kvalitu života jedince mají jeho komorbidity a specifické vnímání a prožívání, které je s ním spojeno rozdílný dopad v různých momentech jeho života. Prosté ustoupení nebo zmírnění zvnějšku pozorovatelných symptomů autismu však nemá žádnou korelaci se „zlepšením stavu“ nebo naopak s „vyléčením“ autismu. Naopak, velmi často vede nemožnost seberegulace způsobená potlačením symptomatiky k meltownům, shutdownům a nebo, dlouhodobě, k autistickému vyhoření, což je velice vážný, až několik týdnů trvající stav silné poruchy exekutivního fungování. Autismus je velice komplexním tématem a z hlediska pomoci autistickým dětem a dospělým a jejich rodinám je třeba přistupovat k tématu s maximální možnou mírou respektu, informovanosti a ohleduplnosti. Není možné slepě aplikovat terapie, které u dítěte na několik let potlačí symptomatiku, které povede v období puberty a rané adolescence k závažným potížím. Průzkumy dokazují, že míra sebevražednosti u autistů násobně přesahuje statistiky udávané u celkové populace. Tato čísla není možné ignorovat. Říkají nám, že není lhostejné, jak se k autistům chováme. Velmi dobře zdokumentované a veřejně známé jsou i české případy, kdy z dopisů na rozloučenou víme, co nejvíce přispívá k tak těžkému odhodlání. Jsou to nepřijetí, nepochopení, absence pomoci.

 

S ohledem na výše uvedené není možné, aby Nadační fond Autismu nadále podporoval nebo v budoucnu podpořil programy nebo aktivity spjaté s osobou Přemysla Mikoláše, protože je to v rozporu s posláním a přesvědčením Nadačního fondu. Zásadně nesouhlasíme s tím, že by rodiče autistických dětí měli cokoliv společného s popírači holocaustu a jsme tímto výrokem velice znepokojeni. Rodičům doporučujeme při výběru odborníků a terapeutických metod opatrnost a doporučujeme zejména ty zdroje informací, které pocházejí od samotných autistů a ze zahraničí.

 

Posláním Nadačního fondu Autismu je v souladu s jeho účelem a se zásadami Psychologie zdraví (známé také jako Pozitivní psychologie) podporovat rozvoj vzdělání a nadání u autistických lidí a dětí a skrze pozitivní modely měnit povědomí o povaze autismu.