Nadační fond Autismu

Výroční zprávy a účetní uzávěrky:

2017

Výroční zpráva
Výkaz

2016

Výroční zpráva
Výkaz

2015

Výroční zpráva pro rok 2015

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

2014

Výroční zpráva pro rok 2014

RozvahaVýkaz ztráty a zisku

 

2013

Výroční zpráva pro rok 2013

Příloha NO 2013 Nadační fond Autismu, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, Výkaz ztráty a zisku ve zjednodušeném rozsahu

 

Co je autismus?

Nick Walker, popisuje autismus následovně:

Autismus je geneticky založená lidská neurologická variace. Komplexní soubor vztažných charakteristik, které odlišují autistickou neurologii od neautistické neurologie ještě nedovedeme zcela pochopit, ale dosavadní důkazy směřují k tomu, že hlavní rozdíl spočívá ve skutečnosti, že autistické mozky jsou charakterizovány zvlášť vysokou úrovní synaptické konektivity a reaktivity. To vede k tomu, že subjektivní zkušenost autistického jedince je více intenzivní a chaotická, než ta, kterou prožívá neautistický jedinec. Autistická mysl má tendenci zpracovávat větší množství informací, jak na kognitivní, tak na senzomotorické úrovni, přičemž dopad každé jednotky zpracovávané informace bývá silnější a méně předvídatelný.

Autismus je fenoménem vývoje. To znamená, že začíná již v momentě početí a má pervazivní mnohaúrovňový vliv na vývoj během celé délky života. Autismus vede ke zřetelně atypickým způsobům myšlení, pohybu, interakce a senzorického i kognitivního zpracovávání informací. Jednou z analogií, s níž se můžeme obvykle setkat je, že autističtí jedinci mají z neurologického hlediska jiný „operační systém“ než neautističtí jedinci.

Podle současných odhadů jsou autistická jedno až dvě procenta světové populace. Ačkoliv byl za posledních pár dekád zaznamenán nárůst počtu diagnostikovaných, důkazy svědčí o tom, že tento nárůst je důsledkem vyššího odborného i veřejného povědomí, spíše než skutečným nárůstem výskytu autismu.

Navzdory společným základním neurologickým vlastnostem se autističtí jedinci velice liší mezi sebou navzájem. Někteří se projevují výjimečným kognitivním nadáním. Dlužno říci, že v kontextu společnosti, která je orientovaná dle senzorických, kognitivních, vývojových a sociálních potřeb neautistických jedinců, jsou autističtí jedinci vždy do určité míry znevýhodněni – někdy zcela zjevně, někdy nenápadněji.

Oblast sociální interakce reprezentuje jeden z kontextů, v němž jsou autističtí jedinci konzistentně znevýhodněni. Smyslová zkušenost světa autistického dítěte je intenzivnější a zmatenější, než ta, kterou prožívá neautistické dítě. Nekončící úloha orientovat se v této zkušenosti a zpracovat ji tedy zabere větší část energie a soustředění autistického dítěte. To znamená, že autistické dítě se pak nemůže se stejnou mírou soustředění a energie věnovat nuancím sociální interakce. Tato potíž dostát sociálním očekáváním neautistů často vede k sociálnímu odmítnutí, které dále upevní obtíže v sociální oblasti a ovlivní sociální vývoj. Právě z tohoto důvodu je autismus často mylně prezentován jako něco, co je bytostně souborem „sociálních a komunikačních deficitů,“ ze strany těch, kteří si nejsou vědomi toho, že sociální obtíže, kterým musí jedinci s autismem čelit jsou jen vedlejšími produkty intenzivní a chaotické povahy autistické smyslové a kognitivní zkušenosti.

Autismus je stále velice často označován za „poruchu“, ale tento pohled byl v posledních letech zpochybněn zastánci modelu neurodiversity, jehož stanoviskem je, že autismus a další neurokognitivní variace jsou obyčejnou součástí přirozeného spektra lidské biodiversity, stejně, jako je tomu u variací etnických nebo variací v sexuální orientaci (která byla též v minulosti patologizována). Ve výsledku, pokud popisujeme autismus jako poruchu, jde o hodnotový soud, spíše než o vědecký fakt.
http://neurocosmopolitanism.com/what-is-autism/

 

Poslání Nadačního fondu Autismu

Posláním Nadačního fondu Autismu je v souladu s jeho účelem a se zásadami Psychologie zdraví (známé také jako Pozitivní psychologie) podporovat rozvoj vzdělání a nadání u autistických lidí a dětí a skrze pozitivní modely měnit povědomí o povaze autismu.

 

Účel Nadačního fondu Autismu

V souladu s obecně prospěšnými cíli dle § 1 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce i společnosti jako takové. V této souvislosti a za tímto účelem nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k zabezpečení a podpoře institucí a jednotlivců, kteří pracují s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami, ale i dalšími lidmi, žijícími s poruchou autistického spektra, a jejichž činnost spočívá zejména v poskytování terapeutických, odlehčovacích, vychovatelských, rodičovských, osvětových, publikačních a dalších služeb, které mohou vést ke zlepšení kvality života lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin nebo ke zlepšení obecného povědomí o poruchách autistického spektra a o potřebách lidí žijících s tímto postižením. V rámci účelu, pro který je zřízen, může nadační fond poskytovat také pravidelné, nebo jednorázové, finanční, materiální a jiné podpory lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám, které se bez vlastního přičinění dostaly do tíživé finanční situace.

 

Orgány Nadačního fondu Autismu

Správní rada

Miklós Csémy, předseda
Absolvoval v rámci bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pětisemestrální certifikovaný kurs psychologie zdraví, pod vedením jejího zakladatele v ČR docenta Václava Břicháčka, kterému byl po dva semestry odborným asistentem. Po absolvování magisterského studia Elektronické kultury a sémiotiky na téže fakultě působil na řadě vedoucích manažerských rolí ve společnostech, zabývajících se vývojem softwarových aplikací a software jako služeb.  Prací v této oblasti se zabývá i nadále. V roce 2013 založil spolu se svojí paní první český nadační fond orientovaný na problematiku autismu. V témže roce navázal spolupráci s Temple Grandin, PhD., nejznámější osobností, žijící s autismem a vydavatelem jejích knih, společností Future Horizons Inc.,  a od roku 2014 ve spolupráci s lidmi s autismem zajišťuje ve formě sociálního podnikání české překlady knih Temple Grandin pro domácí čtenáře. Dále spolupracuje s panem Alanem Yau, který byl předsedou výboru pro autismus ve Spojeném království a který je autorem knihy Autism: A Practical Guide for Parents a s dalšími zahraničními odborníky.

Jana Csémy
Absolvovala v rámci bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pětisemestrální certifikovaný kurs psychologie zdraví, pod vedením jejího zakladatele v ČR docenta Václava Břicháčka, vystudovala na téže katedře magisterský obor Sociální a kulturní ekologie. Rok pracovala ve Spojených státech, působila jako vedoucí Oddělení pro zahraniční styky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, je spoluvydavatelkou knih Temple Grandin, PhD. v ČR a připravuje vydání dalších zahraničních knih o autismu.

Tomáš Tyle
Je pracovníkem Ministerstva vnitra České republiky.

 

Dozorčí rada

Michaela Fričová
Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a na University of Glamorgan ve Velké Británii. Původní profesí novinářka (Týden, Marketing&Media), později tisková mluvčí televize Nova a následně České televize. V současné době je manažerkou charitativních aktivit České televize.

Jan Kašpar
Zkušený manažer, mentor a konzultant v oblasti obchodu a řízení firem. Ve zdravotnické oblasti se zabývá aplikací bazální stimulace skrze vývoj a distribucí původních českých produktů, které přispívají ke zlepšení kvality života svých uživatelů, zejména seniorů.

Lukáš Voborský
Mgr. Lukáš Voborský, v současnosti reprezentující humanitární organizaci Caritas Switzerland na Blízkém východě a v Severní Africe, dlouhodobě působí v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární práce mimo jiné se zaměřením na vzdělávací programy v krizových oblastech a post-konfliktních regionech. V posledních 8 letech působil v řadě rozvojových zemí jako například Haiti, Irák, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Mongolsko a další. Krom zájmu o psychosociální aspekty aplikované v pedagogice a zájmu o speciální pedagogiku se zabývá metodikou projektového řízení, nastavováním procesů řízení, administrativních procesů, informačním a znalostním managementem a strategickým plánováním v neziskových organizacích. Díky akademickému vzdělání v antropologii, filosofii a informačních technologiích aplikuje inovativní postupy a technologie v humanitární oblasti se zaměřením na měření dopadu a efektivity použitých metod.

 

Kontakty

Adresa
Tanvaldská 1338, Praha 8, 182 00
Bankovní spojení
Transparentní účet 777901/5500
E-mail
fond@nfau.cz

Zapojte se!

Darujte ihned

Pro větší dary

Zasláním libovolné částky na účet 777901/5500 Pokud byste si přáli podpořit specifický projekt nebo akci, kontaktujte nás.

Pomozte jinak

Napište nám na fond@nfau.cz pokud se chcete stát dárci nebo zprostředkovat dar. Nebo v případě zájmu o dobrovolnou pomoc či informace o poruchách autistického spektra.

Fond podporují například a dalších 11 firem