Nadační fond Autismu se distancuje od Národního ústavu pro autismus, z.ú. a jeho aktivit

Nadační fond Autismu, první Nadační fond v ČR, který se plně soustředí svou činností na oblast autismu, se zásadně a zcela distancuje od Národního ústavu pro autismus, z.ú. a jeho aktivit. Z tohoto důvodu Nadační fond nemůže podpořit rodiny v čerpání služeb této organizace, ani nemůže podpořit účast na jejích akcích. Hlavním důvodem je organizací zvolený název, který obsahuje slova „Národní ústav“ a je například pro rodiny autistických dětí nebezpečný, škodlivý a zavádějící hned ve dvou směrech:

  1. Použití výrazu „ústav“ přispívá udržení a rozvoje nebezpečného a dodnes mnohdy i státem zřízenými institucemi zastávaného názoru, že autistické děti nebo autisté obecně „patří do ústavu“. Tento názor je nebezpečný a škodlivý nejen svým obsahem a posláním, ale má i praktické dopady, které rodiny autistických dětí a lidí dobře znají a se kterými se potýkají ve svých každodenních životech, zejména ve snaze o zajištění rovného přístupu ke vzdělání a k pracovním příležitostem. V konkrétní rovině ztěžuje tento přístup rodinám situaci na úrovni komunikace s úřady, školami, poradenskými zařízeními, ale také při snaze začlenit své dítě do společnosti prostřednictvím soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi organizovaných volnočasových aktivit, jako jsou kroužky, atp. Krom toho, že výraz „ústav“ většinou v daných kontextech nabývá jednoznačně negativní konotace, nelze pominout ani historický kontext, který prokazuje, že ústavní péče má u autistů negativní vliv na prognózu kvality života, což dokladují již první vědecké práce na téma autismu od jeho objevitele, Leo Kannera: Kanner, Leo. (1943). ‚Autistic Disturbance of Affective Contact‘, Nervous Child, 2, p.217-250Kanner, Leo. (1971). Follow-Up Study of Eleven Autistic Children Originally Reported in 1943. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, 1/2, 119-145. Nadační fond Autismu chce dát jasně a zřetelně najevo své stanovisko, kterým je, že autistické děti nezasluhují ústavní péči a že jejich rodiny si zaslouží plnou podporu společnosti ve svém poslání.
  2. Užití výrazu „národní“ může přispět k navození mylného dojmu, že daná instituce je zřízena, určena nebo provozována státem, což ve spojení s výše uvedeným může přispět k dojmu, že je zde jakýsi centrální ústav, kam patří a do jehož způsobnosti spadají všechny autistické děti a jejich rodiny a který byl zřízen státem.

Název „Národní ústav pro autismus, z.ú.“ si daná organizace zvolila z vlastní vůle a vlastním rozhodnutím, bez ohledu na jeho potenciálně zavádějící charakter a skutečnost, že může ztížit každodenní komunikaci autistických rodin a autistů. Nadační fond Autismu, který svou činností přímo podporuje rodiny autistických dětí a dospívající a dospělé autisty, považuje zvolený název za nešťastný a nepřeje si být jakýmkoliv způsobem spojován s podobným názvem nebo organizací, která si jej vědomě zvolila. Stejně jako každá jiná organizace, která přichází do styku s problematikou autismu, stejně jako každá instituce nebo dárce, i Nadační fond Autismu musí chránit své dobré jméno a v souladu se svým posláním i to, jakým způsobem jsou ve společnosti vnímáni ti, za účelem jejichž podpory byl založen.